Naši lektori
Kontakt

Potešenie zo vzdelávania

Spájame naše viac ako 15 ročné skúsenosti z manažmentu zdravotníckych zariadení, televízneho vysielania a špičkových odborníkov z medicínskej praxe, aby sme na Slovensko priniesli atraktívne video-kurzy s kreditmi komôr.


Vitajte v rodine eSestra.sk

​Naši lektori

​viceprezidentka Slovenskej spoločnosti pre hemostázu a trombózu

Doc. MUDr. Mária Hulíková, PhD.

Jedna zo zakladateľov hemostazeológie na Slovensku. Orientuje sa na klinickú a laboratórnu hematológiu – poruchy krvného zrážania, diagnostiku, prevenciu a liečbu krvácavých a trombofilných stavov. Je spoluautorom  7 monografií. 

Má bohatú medzinárodnú publikačnú a prezentačnú činnosť. 

Je držiteľkou ocenení  SLS a SSHT a SKS.

Pozri kurzy →

prednosta Kliniky rádiodiagnostiky a zobrazovacích metód 
LF UPJŠ a UNLP Košice

Mgr. MUDr. René Hako, PhD., MHA, MPH 

Od 1.10.2020 prednosta Kliniky rádiodiagnostiky a zobrazovacích metód LF UPJŠ a UNLP v Ke. Po VŠ na LF UPJŠ v Ke v 2006 pôsobil na Klinike rádiodiagnostiky a NM LF UPJŠ a UNLP, v rokoch 2012 – 2014 už ako vedúci lekár CT pracoviska a zástupca primára. V 2014 menovaný do funkcie primára oddelenia rádiológie v Železničnej nemocnici s poliklinikou v Ke. V 2016 na Klinike Infektológie a cestovnej medicíny LF UPJŠ a UNLP Košice získal titul „PhD“. V odbore Master of Health Administration mu bol v roku 2015 udelený titul MHA. V 2018 v odbore Master of Public Health udelený titul MPH. Od roku 2019 pôsobí ako lekár Košického samosprávneho kraja. Od roku 2019 predseda Etickej komisie Košického samosprávneho kraja. Od roku 2013 pôsobí ako Medical expert – advisor for S. Health Care (Health diagnosis medicine), kde v rokoch 2018-2021 vedúci testovacieho centra Košice v projekte International CUT center - testovanie ultrazvukových prístrojov pre S. Health Care Seattle USA. V rámci publikačnej činnosti je autorom 5 publikácií evidovaných v SCOPUS ako prvý autor a spoluautor, má publikovaných 13 citácií v zahraničných časopisoch v databáze Scopus. H-index 2. Má zverejnených viac ako 40 publikácií a realizoval viac ako 35 prezentácií na odborných podujatiach.

Pozri kurzy →

odborná asistentka a lekárka I.KAIM UPJŠ LF a UNLP Košice

MUDr. Monika Grochová, PhD.

Medicínu vyštudovala na Lekárskej fakulte v Košiciach, pracovala na ARO vo Fakultnej nemocnici – neskôr Univerzitnej nemocnici Louis Pasteura v Košiciach, absolvovala atestáciu 1. a 2 stupňa z odboru Anestéziológia a resuscitácia v Bratislave, ukončila doktorandské štúdium na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach. 
Pracovala ako zástupkyňa prednostu I. kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny (I.KAIM) UNLP a UPJŠ LF v Košiciach, ako primárka Oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny v Snine. 
V súčasnosti pracuje ako odborná asistentka a lekárka I.KAIM UPJŠ LF a UNLP Košice. Venuje sa pregraduálnemu a postgraduálnemu vzdelávaniu študentov medicíny, lekárov a sestier v odbore Anestéziológia a intenzívna medicína.
Pozri kurzy →

chirurg, I. chirurgická klinika LF UPJŠ a UNLP Košice

MUDr. Róber Kilík, PhD.

Vyštudoval Všeobecné lekárstvo na Lekárskej Fakulte UPJŠ v Košiciach v roku 2004. Po krátkom pôsobení na chirurgickom oddelení NsP v Revúcej nastúpil v roku 2004 na I. chirurgickú kliniku LF UPJŠ a UNLP Košice, kde pôsobí dodnes v pozícii odborného asistenta a sekundárneho lekára. Úspešne ukončil doktorandské štúdium v roku 2007, následne absolvoval špecializačné štúdium v odbore chirurgia v roku 2011. Absolvoval úspešne aj certifikačné študijné programy na LF UPJŠ v oblasti diagnostickej a intervenčnej ezofagogastroduodenoskopie a kolonoskopie.

Pozri kurzy →

kardiológ pre deti a dorast

MUDr. Drahomíra Schwartzová, PhD.

Štúdium LF UPJŠ Košice 1983, atestácia z pediatrie 1986, atestácia z detskej kardiológie 1993, doktorandské štúdium PhD ukončené v roku 2000. Do roku 2001 pracovala na Detskej klinike FNsP v Košiciach ako ordinár pre detskú kardiológiu a vedúci lekár dojčeneckého oddelenia. 
Publikovala 25 prác a článkov v slovenských i zahraničných časopisoch. Prednášková činnosť domáce i medzinárodné kardiologické konferencie, 2. miesto celoslovenskej súťaže o najlepšiu echokazuistiku 2002.
Vedecko-výskumná činnosť (poškodenie srdca u detí cytostatickou liečbou (19), celoslovenská štúdia na stanovenie fyziologických hodnôt tlaku krvi a ABPM (2004-2006). Spolukoordinátor vypracovania Dotazníka pre hlásenie hypertenzie u detí pre NCZI (Národné centrum zdravotníckych informácii) 2012.
Pozri kurzy →

sestra na urgentnom príjme, Klinika úrazovej chirurgie UNLP Košice

PhDr. Jana Fabianová

Od roku 2001 pracuje v Univerzitnej nemocnici L.Pasteura v Košiciach, Klinika úrazovej chirurgie, ako sestra na ambulancii urgentného príjmu v nepretržitej prevádzke. Špecializačné štúdium v odbore - Ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie ukončila v roku 2012 na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave – Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií. 
V roku 2014 vykonaním rigoróznej skúšky na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach – Lekárskej fakulte – v študijnom odbore Ošetrovateľstvo získala titul - PhDr. Vykonávala činnosť ako učiteľ odborných klinických cvičení na SZŠ sv. Alžbety, Košice. Konzultuje špecializačné a diplomové práce. Aktívne prednáša, vytvára edukačné materiály pre pacientov.
Pozri kurzy →

zástupca prednostu Kliniky pracovného lekárstva a klinickej toxikológie

MUDr. Marek Varga, PhD.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta, 2002, Všeobecné lekárstvo
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa:
Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta, 2015, verejné zdravotníctvo.
Pôsobí na Klinike pracovného lekárstva a klinickej toxikológie UPJŠ LF a UNLP.
Publikačná činnosť na Slovensku aj v zahraničí. 
Aktívne sa podieľa na medzinárodných projektoch a mobilitách.
Pozri kurzy →

špecialista v anestéziológii a intenzívnej 
ošetrovateľskej starostlivosti

PhDr. Ferdinand Mohnyánszki, PhD., dipl.sestra

V profesii sestra pracuje viac ako dvadsať rokov v UNLP Košice. V klinickej praxi pôsobí v odbore anestéziológie a intenzívnej medicíny. Doktorandské štúdium absolvoval na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava v odbore ošetrovateľstvo. Zúčastňuje sa národných a medzinárodných konferencií, má publikačné skúsenosti a zanietenosť pre profesijný rozvoj. Od roku 2022 pôsobí na pozícii krajskej sestry Košického samosprávneho kraja.

Pozri kurzy →

​​

súkromný psychiater, www.bersihand.sk 

MUDr. Ing. Monika Bersihand MBBS AKC MRCPsych

Medicínu vyštudovala v Londýne na univerzite King’s College London. Pracovala v prestížnych londýnskych nemocniciach ako je Charing Cross London, ktorá je súčasťou Imperial College London, tiež Chelsea and Westminster Hospital. Úspešne zvládla všetky tri atestácie, čím získala členstvo v Royal College of Psychiatrists in London a titul MRCPsych. V roku 2019 sa presťahovala na Slovensko. Okrem psychiatrie absolvovala doktorka Bersihand trojročné vysokoškolské štúdium s názvom „Associate of King’s College“ z oblasti morálky, etiky, náboženstva, histórie a sociológie na King’s College London v roku 2021. Absolvovala aj inžinierske štúdium na Ekonomickej univerzite Bratislave v odbore Zahraničný obchod v roku 1997.

Pozri kurzy →

advokát, spoločník a konateľ v advokátskej kancelárii 
PUCHALLA, SLÁVIK & partners s.r.o.

JUDr. Dušan Slávik, LL.M

Špecializuje sa na poskytovanie právnych služieb v oblasti zdravotníckeho práva, správneho práva, práva životného prostredia, obchodného práva, 

stavebného práva a riešeniu sporov v súdnom i rozhodcovskom konaní.

Pravidelne publikuje v právnických odborných časopisoch a so svojimi príspevkami vystupuje na konferenciách doma i v zahraničí.

Pozri kurzy →

pedagóg, laborant, audítor

Mgr. Michaela Macichová, PhD.

Od roku 1992 pracuje v hematologickom laboratóriu UNLP Košice.
V roku 2002 ukončila vysokoškolské štúdium II.stupňa na Trnavskej univerzite v Trnave na FZaSP v odbore Vyšetrovacie laboratórne metódy. Doktorandské štúdium ukončila na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach v študijnom programe normálna a patologická fyziológia. Venuje sa problematike korpuskulárnych hemolytických anémií ako aj výskumu laboratórnych parametrov vo vzťahu ku predikcii mortality u kriticky chorých pacientov. Viac ako 20 rokov pôsobí ako stredoškolský učiteľ odborných predmetov na Strednej zdravotníckej škole v Košiciach. Je autorkou 24 publikácii a spoluautorkou vysokoškolskej učebnice.
Pozri kurzy →

lekárka VÚSCH Košice, a.s.

MUDr. Júlia Abu Zaid

Po ukončení štúdia na gymnáziu Konštantínova v Prešove vyštudovala odbor Všeobecné lekárstvo na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach. Od roku 2012 pracovala na I.Internej klinike UNLP v Košiciach a od roku 2016 pracuje ako lekárka na Klinike kardiológie vo VÚSCH, a.s. Košice.

Pozri kurzy →

záchranár, lektor kurzov prvej pomoci

Bc. Ján Oršoľa

Na SZŠ vyštudoval odbor zdravotnícky asistent. Na Prešovskej univerzite následne študoval odbor urgentná zdravotná starostlivosť. Od roku 2021 pracuje ako zdravotnícky záchranár v Záchrannej službe Košice. Prvej pomoci sa venuje 7 rokov, z toho 4 roky pôsobí aj ako lektor kurzov prvej pomoci Červeného kríža.

Pozri kurzy →

sestra I. KAIM, UNLP Košice

PhDr. Jana Baková, MPH, PhD.

Od roku 2021 pôsobí ako sestra I. KAIM, Univerzitnej nemocnice L. Pasteura, Košice. Pred tým pôsobila ako vedúca sestra II. Chirurgickej kliniky, UNLP, Košice, ale aj ako sestra špecialistka pri lôžku Jednotky intenzívnej starostlivosti chirurgického oddelenia, UNLP, Košice a na rovnakej pozícii aj v Leteckej vojenskej nemocnici, a. s. Košice. Doktorandské štúdium PhD. absolvovala na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach.

Pozri kurzy →

Špeciálni hostia

katolícky kňaz

Mgr. Martin Novotný

Pôsobí ako farár v Košickej Arcidiecéze. 

Od januára do apríla 2021 pôsobil na covid oddelení Košickej Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura. 

Ako farár v minulosti pôsobil aj v Nemeckej diecéze Limburg.

Pozri kurzy →

Na Vašom názore záleží!

Napíšte nám, každý názor nás poteší a posunie ďalej.

Kontaktné údaje

Adresa

eGalileo, s.r.o.

OC Ondava

Trieda armádneho gen. Svobodu 1025/1

04022 Košice

Email

info@eSestra.sk

Fakturačné údaje
IČO:            53 64 19 73

DIČ:            21 21 45 11 23

IČ DPH:      Nie sme platca DPH

Spoločnosť zapísaná v OR Okr. súdu Košice I, odd: Sro, vložka č. 51092/V

VOP eSestra.sk